ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Μηχανολόγων Μηχανικών)

Savvakis Kostas Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Περιγραφή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τμήμα : Μηχνολόγων Μηχανικών

Περίγραμμα διδακτέας ύλης

Μάθημα:Τεχνολογία Υλικών –Τμήμα Μηχανολογίας- Καθηγητής: Κ. Σαββάκης  Ομότιμος καθηγητής 

Ώρες      : 2 θεωρία    ,2 Εργαστήριο 1 Ασκήσεις Πράξεις

 Πρόγραμμα: Διδασκαλία θεωρίας : Τρίτη 09οο -11οο  Αίθουσα: ΑΜΦ ΦΧ

                      Ασκήσεις πράξεις      : Τρίτη  11:00 -12:00 Αίθουσα : ΑΜΦ ΦΧ

  Ακρόαση Φοιτητών : Τρίτη 12:00-14:00  Γραφείο Καθηγητή: Κτίριο Εργαστηρίων Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών

 

                                 Α: Θεωρητική διδασκαλία

 

1        Εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών

  • Τα μηχανολογικά υλικά και οι ιδιότητες τους
  • Δεσμοί μεταξύ των ατόμων(Περιληπτικά ,δίνεται έμφαση στή σημασία των         δεσμών σε σχέση με την μηχανική συμπεριφορά των υλικών)
  • Δομή των υλικών «Μέταλλα,κεραμικά ,πολυμερή» (Περιληπτικά ,δινεται έμφαση στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται  γαι την ερμηνεία  της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών)
  • Ελαστική συμπεριφορά των υλικών-απ
Περισσότερα  
Κωδικός: GT100
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΜΗΧΑΝΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

-Ηλεκτρονική δομή

-Ατομική –Μοριακή δομή (Ηλεκτρονική δομή και δεσμοί

-Άμορφη –Κρυσταλλική δομή Διευθέτηση των δομικών μονάδων ( άτομα-ιόντα ) στο χώρο

-Μακροσκοπική δομή

-Μικροσκοπική δομή

-Νανο δομές

 

-Βασικοί ορισμοί

-Ανάλυση της κρυσταλλικής δομής των μετάλλων

-Κρυσταλλικές δομές των μετάλλων

-Τα μέταλλα έχουν δομές πυκνής συσσώρευσης

-Κρυσταλλικές δομές πυκνής συσσώρευσης Close-Packed Crystal Structures

-Χαρακτηριστικά των κυριότερων μεταλλικών κρυστάλλων

-Είναι η δομή των μετάλλων μονοκρυσταλλική;

-Πολυκρυσταλλική δομή των μετάλλων

-Είναι η δομή των μετάλλων τέλεια;

-Σημειακές ατέλειες

-Aτέλειες γραμμής ή εξαρμώσεις των κρύσταλλων (line defects)

-Εξαρμώσεις ακμής

-Επίπεδες ατέλειες ή ατέλειες δύο διαστάσεων ή διεπιφανειακές ατέλειες (inerfacial)

-Ενέργεια ορίων κόκκων

-Διεπιφανειακές ατέλειες Interfacial Defects

-Ατέλειες επιφάνειας

-ΔΟΜΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

 

-Συνήθεις Καταστάσεις μηχανικών τάσεων

-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ

-Ελαστικές σταθερές από δοκιμασία εφελκυσμού

-Πλεονεκτήματα των αυξητικών υλικών Συγκρινόμενα με τα συμβατικά υλικά

-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ

-Διαξονική συμπίεση (Biaxial tension)

-Γεωμετρία των τάσεων που αναπτύσσονται σε ένα κρύσταλλο

-Ιδανική ελαστική συμπεριφορά

-Αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά

-Χρονική εξάρτηση της ελαστικότητας(Anelasticity )

 

-Πλαστική παραμόρφωση των μετάλλων

-Διάγραμμα ( Συμβατικής) τάσης παραμόρφωσης (Stress-Strain Diagram)

-Μορφή θραύσης όλκιμου μεταλλικού υλικού

-Ερμηνεία της πλαστικότητας των μετάλλων

-Σκλήρυνση με πλαστική παραμόρφωση

-Μέθοδοι σκλήρυνσης των μετάλλων

-Σκλήρυνση με μείωση του μεγέθους των κρυσταλλικών κόκκων

-Σκλήρυνση με σχηματισμό στερεού διαλύματος

-Συσχέτιση σκλήρυνση με πλαστική παραμόρφωση και ολκιμότητας

-Αποτατική ανόπτηση

-Ανακρυστάλλωση

-Ανάπτυξη των κρυσταλλικών κόκκων

-Θερμοκρασίες ανακρυστάλλωσης και σημεία τήξεως μερικών μετάλλων και κραμάτων

 

-Διάγνωση της αστοχίας Failure analysis

-Αιτίες αστοχίας

-Αλληλεπίδραση μεταξύ σχεδιασμού συμπεριφοράς κατά χρήση( αστοχίας)

-Παράγοντας ή συντελεστής έντασης τάσεων

-Μορφολογία επιφάνειας θραύσης:

-Αναλυτική παρουσίαση των μηχανισμών θραύσης

-Κρουστικές δοκιμασίες

-Μηχανισμός εξέλιξης της κόπωσης

-Χαρακτηριστικές φωτογραφίες επιφανειών θραύσης εξαρτημάτων ύστερα από κόπωση

-Ταχύτητα ανάπτυξης μικρορωγμής. (Crack propagation rate)

-Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή κόπωσης του υλικού

-Επίδραση της θερμοκρασίας

-ΕΡΠΥΣΜΟΣ

-Επίδραση της θερμοκρασίας και της τάσης στην ταχύτητα ερπυσμού

-Επίδραση της στατικής τάσης και της θερμοκρασίας Stress and temperature effects

-Νόμος Arrhenius

-Διάχυση στα στερεά

-Διάχυση Nabarro-Herring

-Διάχυση εξαρμώσεων

-Χάρτες μηχανισμών παραμόρφωσης Deformation mechanism maps

-Μηχανισμοί παραμόρφωσης ΜΟΛΥΒΔΟΥ

 

-Επιπτώσεις της διάβρωσης

-Significance of Corrosion on Infrastructure

-A Concrete bridge failure

-Ηλεκτροχημικές Δράσεις Ημιστοιχείου

-Γαλβανικό Στοιχείο Fe-Cu

-Πρότυπο Ηλεκτρόδιο Υδρυογόνο

-Πρότυπα Ηλεκτρόδια

-ΔΙΑΒΡΩΣΗ - CORROSION

-Ανοδική καμπύλη πόλωσης για μέταλλο που εμφανίζει παθητικότητα

-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

-ΠΕΡΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

-Φθορά / Μηχανική- διάβρωση

-Επιλεκτική διάβρωση ενός μέταλλου συστατικού

-ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

 

-Φάσεις -Συστατικά συστήματος Ορολογία

-Παραδείγματα εφαρμογής του κανόνα των φάσεων

-Θερμική ανάλυση κράματος (Thermal analysis)

-Καμπύλες ψύξης (Cooling curves)

-Συστήματα μεταλλικών κραμάτων

-Τυπικό διάγραμμα ισορροπίας φάσεων στερεού διαλύματος (ισόμορφου δυαδικού συστήματος)

-Προσδιορισμός της σύστασης του συστήματος σε κάθε θερμοκρασία

-Επίδραση της ταχύτητας ψύξης του τήγματος στην κρυσταλλική δομή του κράματος

-Μηχανικές ιδιότητες ισόμορφων δυαδικών κραμάτων

-Δυαδικά συστήματα ευτηκτικού τύπου

-Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων Pb-Sn

-Διάγραμμα φάσεων με ενδιάμεσες φάσεις και διαμεταλλικές ενώσεις

 

-Στερεά διαλύματα σιδήρου άνθρακα(Fe-C)

-Φωτογραφία μικροσκπικής δομής

-Σχηματισμός περλίτη

-Εφαρμογή του κανόνα του μοχλού για τον υπολογισμό του ποσοστού κάθε φάσης στον ανθρακούχο χάλυβα

-Ανάπτυξη μικροδομής υπερευτηκτοειδούς χάλυβα

-ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΗΣ

-Ανάπτυξη της κρυσταλλικής δομής κατά την ισόθερμη διεργασία

-Διάγραμμα Τ-Τ-T για υπερευτηκτοειδή χάλυβα

-Ονοματολογία θερμικών κατεργασιών

-Υποευτηκτοειδής χάλυβας π(c)=0,45%

-Διάγραμμα στο οποίo υποδεικνύονται οι περιοχές όπου είναι εφικτές διάφορες θερμικές κατεργασίες

-Διάγραμμα CCT για ευτηκτοειδή χάλυβα

-Σκληρότητα συναρτήσει της περιεκτικότητας άνθρακα για διάφορες μικροδομές

-Μηχανική συμπεριφορά ανθρακούχων χαλύβων

 

-Χαλυβοκράματα αυτόβαφα ή μαρτενσιτικά

-Χαλυβοκράματα ωστενιτικά

-Ζώνη επιδεκτικότητα βαφής

-Εφαρμογή της καμπύλης επιδεκτικότητας βαφής (εμβαπτότητας)

-Συσχέτιση επιδεκτικότητας βαφής ή εμβαπτότητας με την συνεχή ψύξη για ευτηκτοειδή χάλυβα

-Θερμομηχανική κατεργασία

-Θερμομηχανική κατεργασία (συνέχεια)

-Διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι περιοχές θερμομηχανικής κατεργασίας

-Βελτίωση της σκληρότητας και της μηχανικής αντοχής των χαλύβων

-Βελτίωση της αντοχής στη διάβρωση

-Γενικά στοιχεία

-Φερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες

-500 Series SS (Martensitic):

-Ανοξείδωτοι χάλυβες σκλήρυνσης με καθίζηση

-Χάλυβες Κατασκευών

-Χάλυβες ελεύθερης κοπής (Free cutting steels)

-Επιφανειακές κατεργασίες

-Η θερμική κατεργασία μετά την ενανθράκωση είναι απαραίτητη

-Διάγραμμα ροής εναζώτωσης

-Άλλες θερμοχημικές διεργασίες

-Χρωμίωση του χάλυβα (Cromizing )

-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

-Φλογοβαφή (Oxyacetylene Flame Hardening)

-Επιφανειακές κατεργασίες με LASER

 

-Μικροκρυσταλλική δομή των χυτοσιδήρων

-ΑL-Κράματα ΑL

-Εφαρμογές στα αυτοκίνητα

-XJ6 Aluminium Chassis

-Forged Aluminium Wheels

-ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

-Θερμική κατεργασία –γήρανσης κραμάτων αλουμινίου

-Χυτεύσιμα Kράματα Aλουμινίου (Cast Αllumium Αlloys)

-Copper Roofing

-Μόλυβδος ,Pb (Lead)

-Μαγνήσιο ,Mg (Magnesium)

-Λίθιο ,Li (Lithium)

-Μεταλλουργία Ti

-Νικέλιο (Nickel)

-Χρώμιο (Chromium)

-Υπερκράματα με βάση το Ni

-Πυρίμαχα Μέταλλα

 

-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

-Αγορά παραδοσιακών Κεραμικών

-Ατομικοί δεσμοί στα κεραμικά Atomic Bonding in Ceramics

-Κρυσταλλική δομήAX2

-Πολυμορφικές δομές του άνθρακα) Fullerenes and Nanotubes

-Πυριτικές δομές στοιβάδων

-Σημειακές ατέλειες στα κεραμικά

-Δοκιμασίες ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων

-Εξώθηση κόνεων κεραμικών σε μίγματα πολυμερών για παραγωγή καταλυτών

-Συνοπτικός πίνακας εφαρμογών κεραμικών

-Εφαρμογές προηγμένων κεραμικών

Μορφοποίηση των μεταλλικών υλικών

-Διεργασίες Μορφοποίησης

-Χύτευση (Casting)

-Σχηματισμός μικροκρυσταλλικής δομής

-Σχεδιαστικές Πρακτικές

-Βασικές παράμετροι σχεδιασμού προϊόντος χύτευσης

-Χύτευση σε χελώνες ή μεγάλους όγκους

-Χύτευση σε καλούπια γεμάτα με εξατμιζόμενο πληρωτικό υλικό

-Χύτευση σε καλούπια επένδυσης

-Χύτευση υπό πίεση (Pressure Die casting)

-Φυγοκεντρική χύτευση (Centrifugal casting)

-Χύτευση με έγχυση (Injection moulding)

-Χύτευση μονομερών σε ανοικτά καλούπια (monomer casting)

-Παραγωγή σκόνης μετάλλου

-Διάγραμμα ροής διεργασιών παραγωγής σκληρομετάλλων

-Επιστήμη των Υλικών Ένας συναρπαστικός κόσμος!

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  19385
Αρ. Προβολών :  107968

Ημερολόγιο