ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TD141
Τμήμα: ΣΤΕΦ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών » ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

-ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

-Βλάβες σε πλάκες

-Διατρητική αστοχία

-Καμπτική αστοχία

-Διατμητική αστοχία

-Διατμητική αστοχία κοντών δοκών

-Διάβρωση οπλισμών

-Κέντρο Βάρους

-Δυσκαμψία

-Κέντρο ελαστικής στροφής

-Φάσμα σχεδιασμού ? Σεισμός

-Ιδιοπερίοδος

-Συντελεστής συμπεριφοράς

-Πλαστιμότητα – Πλαστική άρθρωση

-Ικανοτικός Σχεδιασμός

-Περισφιξη

 

-Καμπτική αστοχία – δημιουργία μηχανισμού ορόφου

-Μόρφωση φορέα με κατάλληλα διαμορφωμένο μικτό σύστημα

-Σχεδιασμό υποστυλωμάτων με ροπές ικανοτικού σχεδιασμού

-Καμπτοδιατμητική αστοχία

-Διατμητική αστοχία

-Κάμψη

-Βλάβες σε στύλους και δοκούς σε διάτμηση

-Υπολογισμός Δοκών σε διάτμηση

-Περίσφιξη και οπλισμός διάτμησης σε στύλους

 

-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-Αναπαριστά τη συμπεριφορά της κατασκευής πριν την ενίσχυση.

-Η καμπύλη αναπαριστά τη συμπεριφορά της κατασκευής μετά την ενίσχυση

-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

-ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

-Μέτρηση του ηλεκτρικού δυναμικού σιδηροπλισμού

-ΗΜΙΚΑΤΟΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

-ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

-ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

 

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

-Θλίψη στην διεπιφάνεια μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος

-Συνοχή μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος

-Τριβή μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος

-Μεταφορά δυνάμεων μέσω στρώσεως κόλλας

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΩ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

-Μεταφορά δυνάμεων μέσω μεταλλικών αγκυρίων

 

-Συντελεστές Μονολιθικότητας Δυσκαμψίας

-Επισκευή και ενίσχυση δοκών

-Ενίσχυση με Προσθήκη Νέων Μεταλλικών Μελών

-Ενίσχυση με Μείωση του Ανοίγματος της Δοκού

-Ενίσχυση με Προσθήκη Κοχλιωμένου Εφελκυόμενου Οπλισμού

-Ενίσχυση με Προσθήκη Επικολλητών Χαλύβδινων Ελασμάτων

-Ενίσχυση Δοκών σε Διάτμηση

-Ενίσχυση Δοκών με Μανδύες Οπλισμένου Σκυροδέματος

-Υπολογισμός Δοκών σε κάμψη

 

-Τοπική Βλάβη με Μερική Αποδιοργάνωση του Σκυροδέματος

-Σοβαρή Βλάβη με Πλήρη Αποδιοργάνωση του Σκυροδέματος

-Ενίσχυση Υποστυλωμάτων

-Ενίσχυση Υποστυλωμάτων με Αύξηση της Διατομής

-Συνδετήρες μανδύα

-Κατασκευαστικές Διατάξεις

-Ενίσχυση Υποστυλωμάτων με Περίσφιγξη

-Είδη μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος ανάλογα με το είδος του σκυροδέματος

-Κατασκευή ολόσωμου μεταλλικού μανδύα

 

-Χαρακτιριστικές ιδιότητες σύνθετων υλικών

-Περιβαλλοντικές Συνθήκες

-Επίδραση της Θερμοκρασίας του Περιβάλλοντος

-Συμπεριφορά στο Νερό

-Άλλες Καταπονήσεις συνθετικών υλικών

-Στάδια Εφαρμογής Σύνθετων Υλικών

-Αρχές σχεδιασμού συστημάτων επισκευής και ενίσχυσης με σύνθετα υλικά

-Αύξηση Αντοχής σε Κάμψη με συνθετικά ελάσματα

 

-Ενίσχυση Τοιχωμάτων

-Ενίσχυση Τοιχωμάτων με Αύξηση της Διατομής τους

-Ενίσχυση Τοιχωμάτων με Περίσφιγξη

-Ενίσχυση πλαισιακού φορέα με δικτυωτούς συνδέσμους

-Επισκευασμένος κόμβος

-Ελαστομερής αποσβεστήρες

-Ημιενεργοί Αποσβεστήρες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1349
Αρ. Προβολών :  17502

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις