Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα του Β' Εξαμήνου "Εισαγωγή στη Στατιστική" έχει ύλη τα παρακάτω:

ØΠεριγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, Μετασχηματισμοί, Τρόποι παράστασης και ομαδοποίησης στατιστικών δεδομένων, Γραφήματα, Συχνότητες, Ιστογράμματα.

ØΜέτρα κεντρικής τάσης (Μέσοι), Μέτρα διασποράς, Ροπές.

ØΑριθμοδείκτες (σχετικές τιμές, σταθμικοί τιμάριθμοι, Δ.Τ.Κ., πληθωρισμός, αποπληθωρισμός).

ØΠαλινδρόμηση, Συσχέτιση, Εποχικότητα.