Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

- Εισαγωγή. 2-δ Σήματα και συστήματα

- Μετασχηματισμός Ζ και οι ιδιότητες του

- 2-δ Μετασχηματισμός Fourier. ζητήματα Υλοποίησης.

2-δ Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT).

2-δ Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Συνέλιξη

με FFT

- 2-δ Διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου

(DCT). Μετασχηματισμός Hough

- Βελτίωση ποιότητας εικόνας, αποκατάσταση εικόνας

- Συμπίεση εικόνας

- Περιγραφή Εικόνων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής

θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και

δεξιότητες ώστε να μπορεί να κατανοεί βασικά

ζητήματα σχετικά με την αναπαράσταση και τον

χειρισμό ψηφιακών εικόνων, να κατανοεί τις

μεθόδους επεξεργασίας εικόνων στο χώρο και το

πεδίο συχνοτήτων και τέλος να κατανοεί τους

βασικούς αλγόριθμους για αποκατάσταση εικόνων,

βελτίωση, συμπίεση, κλπ

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. "Εξειδικευμένες Τεχνικές Photoshop με

εκτεταμένη εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα",

Κώστας Λαμπρόπουλος, Εκδόσεις NEXUS

Publications, ISBN: 960-8152-01-1

2. "Digital Image Processing, 2nd ed.", W. K. Pratt,

Wiley Interscience, 1991, ISBN: 0471857661

3. "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων", Ι. Πηττας,

Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών"

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

-