Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – Οργάνωση και διοίκηση

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – Οργάνωση και διοίκηση