ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αναστασάκης Ανδρέας

Περιγραφή
 • Το μάθημα ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 • Το δεύερο μέρος του μαθήματος διδάσκεται σε δυο ώρες ασκήσεις πράξης ανά ομάδα φοιτητών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
CC - Αναφορά Δημιουργού
Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι, η μύηση των φοιτητών στις τεχνικές και εργαλεία  των μεθοδολογιών εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών σχετικά με την έρευνα, οργάνωση και προετοιμασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για επενδύσεις, οργάνωση και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων, επιχειρησιακό σχεδιασμό.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Προδιαγραφές εκπόνησης Business Plans.
 • Μεθοδολογίες εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων, Επιχειρησιακών
  σχεδίων (business Plans), Οργάνωσης και Αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, Στρατηγικού arketing,
  Ερευνών αγοράς.
 • Πιστοποίηση έργου, Εκτίμηση κόστους επένδυσης – Υπολογισμός αναγκών χρηματοδότησης, Χρηματοδότηση κόστους.
 • Τεχνικές πρόβλεψης πωλήσεων.
 • Εκτίμηση προβλεπόμενου κόστους πωληθέντων.
 • Υπολογισμός προβλεπόμενου κεφαλαίου κίνησης – Χρηματοδότηση κόστους δανείου κεφαλαίου
  κίνησης.
 • Απόσβεση προβλεπόμενου μακροπρόθεσμου δανείου.
 • Υπολογισμός προβλεπόμενων αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Υπολογισμός προβλεπόμενου νεκρού σημείου πωλήσεων.
 • Υπολογισμός προβλεπόμενων ταμιακών ροών.
 • Υπολογισμός προβλεπόμενων πηγών και χρήσης πόρων.
 • Υπολογισμός προβλεπόμενης προστιθέμενης αξίας, Ανάλυση κόστους και ωφέλειας. 
 • Αξιολόγηση επένδυσης.

Ενότητες

Ο σκοπός του στρατηγικού μάνατζμεντ: Η έννοια της στρατηγικής, Προϋποθέσεις επιτυχούς στρατηγικής, Τα βασικά καθήκοντα του στρατηγικού μάνατζμεντ, Σχέση των μάνατζερ με τη στρατηγική, Τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής σκέψης, Η σπουδαιότητα του στρατηγικού μάνατζμεντ.

Η σημασία του στρατηγικού προγραμματισμού: Ιστορική αναδρομή, Η επίδραση των ιστορικών εξελίξεων στην ελληνική επιχείρηση. Η αποστολή της επιχείρησης: Η έννοια της αποστολής στην επιχείρηση, Δήλωση α- ποστολής και επικοινωνία, Αλλαγή της αποστολής.

Το αντικείμενο δραστηριοτήτων της επιχείρησης: Καθορισμός του αντικειμένου δρα- στηριοτήτων της επιχείρησης, Η έκταση του αντικειμένου δραστηριοτήτων της επι- χείρησης. Οι στόχοι της επιχείρησης: Στρατηγικοί στόχοι, Χρηματοοικονομικοί στόχοι, Μακρο- πρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι, Φύση και πηγή στόχων, Έκταση στόχων . Παραδείγματα αποστολών και στόχων από γνωστές επιχειρήσεις: Δηλώσεις ή οράμα- τα αποστολής, Μια ανθολογία από αμερικανικές επιχειρήσεις.

Στρατηγική πρόθεση: Η σημαντικότητα της στο στρατηγικό μάνατζμεντ, Κατάστρω- ση Στρατηγικής, παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστρωση στρατηγικής, κριτήρια και τρόποι κατάστρωσης της στρατηγικής, βήματα κατάστρωσης της στρατηγικής. Οργάνωση και στρατηγική: Οργάνωση επιχειρήσεων και στρατηγική, η λειτουργική οργάνωση, η γεωγραφική οργάνωση , η οργάνωση τύπου matrix, η καθετοποιημένη οργάνωση, η οργάνωση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων . Εκτέλεση στρατηγικής: Εταιρική Κουλτούρα , Τα βασικά στοιχεία της εταιρικής κουλ- τούρας, Κίνητρα και ανταμοιβές στην εκτέλεση στρατηγικής, προϋπολογισμοί και δι- οικητική υποστήριξη

Το επενδυτικό σχέδιο: Περιγραφή της προτεινομένης επένδυσης, Σχέδιο προβολής και προώθησης, Προϋπολογισμός επένδυσης, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Βιωσιμότητα επενδυτικού σχεδίου: Προϋπολογισμός πωλήσεων, Προϋπολογισμός δαπανών πρώτων υλών /προμηθειών, Προϋπολογισμός αμοιβών προσωπικού, Προϋ- πολογισμός κόστους παραγωγής πωληθέντων, Προϋπολογισμός τόκων μακροχρόνιου δανείου, Προϋπολογισμός αποσβέσεων, Προϋπολογισμός κεφαλαίου κίνησης

Προβλεπόμενα αποτελέσματα επενδυτικού σχεδίου: Προϋπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης, Προϋπολογισμός καθαρών ταμειακών ροών, Αξιολόγηση επένδυσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5447
Αρ. Προβολών :  37332

Ημερολόγιο