Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – marketing management

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) –  marketing management