ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Nikolaos Papadakis

Περιγραφή

Στόχος
Χρήση τεχνολογίας πληροφορικής (MS Office, OpenOffice, latex tools) για αυτοµατισµό γραφείου µε
έµφαση στην προσέγγιση και ανάλυση πραγµατικών προβληµάτων.
Περιεχόµενο
Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. Αυτοµατισµός Γραφείου. Ανάλυση ∆εδοµένων.
Μαθησιακά Αποτελέσµατα
Τεχνολογία πληροφορικής και βασικά εργαλεία για αυτοµατισµό γραφείου.
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Παπαδάκης Ν. - Παναγιωτάκης Σ. - Ψαράκη Μ., Εισαγωγή στην Πληροφορική, ∆ΙΣΙΓΜΑ, 2011
2. Ξαρχάκος Κ. Ι., Καρολίδης ∆. Α., Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2003, Άβακας, 2009
3. Χρήστος Γουλτίδης, Οδηγός Πιστοποίησης Πληροφορικής: MS WINDOWS XP & OFFICE
2003, Εκδόσεις Κλειδάριθµος ΕΠΕ, 2012
4. Ξαρχάκος Κ. Ι.,Καρολίδης ∆. Α., Πλήρης Οδηγός για το ∆ίπλωµα ECDL (Windows XP - Office
2003), Άβακας, 2009
5. Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονοµολόγους, Αθανάσιος Τσαδήρας, 2010

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις