ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση στο Αστικό Δίκαιο
- Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 -

Αγαπητοί φοιτητές σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

                Το μάθημα του Αστικού Δικαίου θα διδάσκεται διαδικτυακά μέσω του e-class και της ειδικότερης εφαρμογής τηλεσυνεργασία, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, κάθε Τρίτη 9-12.

Tο Αστικό  Δίκαιο αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του δικαίου. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες του δικαίου και είναι προσανατολισμένη στις ειδικές ανάγκες των φοιτητών του τμήματος, οι σπουδές των οποίων θα επικεντρωθούν στα αντικείμενα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο δίκαιο των νομικών προσώπων και σύγχρονων μορφών συμβάσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ENNOIA ΔΙΚΑΙΟΥ

 Ι) Ορισμός, έννοια του κανόνα δικαίου, διάκριση από συγγενείς έννοιες

 ΙΙ) Δίκαιο-ηθική-εθιμοτυπία-συναλλακτικά ήθη

 ΙΙΙ) Βασικές διακρίσεις του δικαίου

ΙV) Οι πηγές του δικαίου

  1. V) Η τυπική και η ουσιαστική ισχύς των νόμων

 VΙ) Η ιεραρχία των κανόνων δικαίου

 VΙΙ) Η αναδρομική εφαρμογή των κανόνων δικαίου

 VΙΙΙ) Το έθιμο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι) Έννοια και περιεχόμενο της έννομης σχέσης

  1. II) Έννοια δικαιώματος και διάκριση από συγγενείς έννοιες

IΙΙ) Έννοια και περιεχόμενο της υποχρέωσης

ΙV) Υποκείμενα εννόμων σχέσεων (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα -έννοια και είδη-) V) Οι δικαιοπραξίες (έννοια και είδη δικαιοπραξιών, προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης της δικαιοπραξίας)

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι) Έννοια και περιεχόμενο ενοχής ( η σχετικότητα των ενοχών, ανάλυση ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων)

ΙΙ) Παραγωγικοί λόγοι ενοχικών σχέσεων: δικαιοπραξία, αδικοπραξία, νόμος

 Α) Ενοχές από δικαιοπραξία (είδη συμβάσεων οι κυριότερες επώνυμες συμβάσεις, σύγχρονες μορφές συμβάσεων. Εκπλήρωση της ενοχής (οφειλής). Μη εκπλήρωση - ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής- (αδυναμία, υπερημερία).

 Β) Ενοχές από αδικοπραξία-αδίκημα (έννοια της αδικοπραξίας, προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, συνέπειες αδικοπραξίας –υποχρέωση αποζημίωσης). Διάκριση ενδοσυμβατικής- εξωσυμβατικής ευθύνης.

 Γ) Ενοχές από το νόμο (αδικαιολόγητος πλουτισμός -διοίκηση ξένων υποθέσεων).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 Έννοια εμπράγματου δικαιώματος

 Βασικές αρχές εμπράγματων δικαιωμάτων (αρχή της δίωξης ή παρακολούθησης, της προτίμησης, της χρονικής προτεραιότητας, του κλειστού ή περιορισμένου αριθμού –δημοσιότητας και της ειδικότητας)

 Τα εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη).