Προσεγγίσεις στη μελέτη

Μαθησιακός στόχος της ενότητας:

Να αναστοχαστούμε πάνω στον τρόπο που μελετάμε και να εντοπίσουμε σημεία βελτίωσης της προσωπικής μελέτης.